Sáng chế - Giải pháp hữu ích

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội (KTXH).

1. HỒ SƠ ĐĂNG KÍ

- Tờ khai yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế/(theo Mẫu do Cục SHTT ban hành) và gồm hai (02) bản.

- Bản mô tả sáng chế gồm hai (02) bản;

- Yêu cầu bảo hộ, gồm hai (02) bản;

- Bản vẽ, sơ đồ, …..(nếu cần) để làm rõ thêm bản chất của giải pháp kỹ thuật nêu trong bản mô tả sáng chế, gồm hai (02) bản;

- Bản tóm tắt sáng chế gồm hai (02) bản;

- Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác, gồm một (01) bản;

- Giấy uỷ quyền (nếu cần), gồm một (01) bản;

- Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm, nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế, gồm một (01) bản; 

Các tài liệu sau đây có thể nộp trong thời hạn ba (03) tháng tính từ ngày nộp đơn:

- Bản tiếng Việt của bản mô tả sáng chế, Yêu cầu bảo hộ và bản tóm tắt sáng chế, nếu trong đơn đã có bản tiếng Anh/Pháp/Nga.

- Bản gốc của Giấy uỷ quyền, nếu trong đơn đã có bản sao;

- Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm, kể cả bản dịch ra tiếng Việt.

- Bản mô tả sáng chế phải bộc lộ hoàn toàn bản chất của giải pháp kỹ thuật cần được bảo hộ. Trong bản mô tả phải có đầy đủ các thông tin đến mức căn cứ vào đó, bất kỳ người nào có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng đều có thể thực hiện được giải pháp đó.

- Bản mô tả sáng chế phải làm rõ tính mới, trình độ sáng tạo (nếu đối tượng cần được bảo hộ là sáng chế) và khả năng áp dụng của giải pháp kỹ thuật cần được bảo hộ. 

Bản mô tả SC/GPHI phải bao gồm các nội dung sau đây:

- Chỉ số Phân loại Sáng chế Quốc tế (Chỉ số PSQ).

- Tên gọi của giải pháp kỹ thuật;

- Lĩnh vực kỹ thuật trong đó giải pháp kỹ thuật được sử dụng hoặc liên quan;

- Tình trạng kỹ thuật thuộc lĩnh vực nói trên tại thời điểm nộp đơn (các giải pháp kỹ thuật đã biết);

- Những lợi ích có thể đạt được (hiệu quả của giải pháp kỹ thuật).

- Yêu cầu bảo hộ nhằm xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ đối với sáng chế/giải pháp hữu ích. Yêu cầu bảo hộ phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với phần mô tả và hình vẽ, trong đó phải làm rõ những dấu hiệu mới của giải pháp kỹ thuật cần được bảo hộ.

- Bản tóm tắt sáng chế để công bố một cách vắn tắt bản chất của sáng chế. Bản tóm tắt sáng chế phải bộc lộ những nội dung chủ yếu về bản chất của giải pháp kỹ thuật nhằm mục đích thông tin.

2. CÁC CÔNG VIỆC HOÀNG KIM LONG THỰC HIỆN

2.1. Tư vấn trước khi đăng ký:

Tư vấn khả năng bảo hộ của sáng chế 

2.2. Thiết lập hồ sơ đăng ký sáng chế:

- Lập tờ khai đăng ký sáng chế.

- Xây dựng bản mô tả sáng chế.

- Chụp hình minh họa giải pháp(nếu cần). 

2.3. Tiến hành Đăng ký xác lập quyền:

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký sáng chế tại Cục SHTT Việt Nam trong vòng 30 ngày.

- Chuyển giao hồ sơ tờ khai có dấu nhận đơn của Cục SHTT Việt Nam cho doanh nghiệp trong vòng 03 ngày. 

2.4. Quá trình theo dõi đơn đăng ký:

- Theo dõi tiến trình ra thông báo xét nghiệp hình thức, xét nghiệm nội dung, thông báo tranh chấp, thông báo cấp văn bằng.

- Soạn công văn trả lời phúc đáp công văn thông báo của Cục sở hữu trí tuệ.

- 30 ngày: xác lập quyền ưu tiên đăng ký sáng chế tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.

- 02 tháng(kể từ này nộp đơn): Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

- 09 tháng(kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ): Thông báo cấp Giấy chứng nhận.

Lượt xem: 3874