Bản quyền tác giả

Đăng ký Bản quyền phần mềm nhằm bảo hộ phần mềm máy tính của doanh nghiệp khỏi sự sao chép, sử dụng mà không mua bản quyền.

1. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN PHẦN MỀM GỒM: 

1.1. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả: 

a) Mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố. Mẫu tác phẩm gồm:

- Hình ảnh của tác phẩm (03 bộ đĩa chụp hình giao diện của phần mềm)

- Nội dung của tác phẩm (03 bộ đĩa chép Code của chương trình phần mềm)

- 02 bản in thể hiện toàn bộ nội dung của phần mềm gồm hình ảnh và nội dung (đóng thành tập) 

b) Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả. (02 bản sao công chứng) 

c) Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả. 

d) Hồ sơ đăng ký (theo mẫu của HOÀNG KIM LONG) 

1.2. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty):  

a) Mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố. Mẫu tác phẩm gồm:

- Hình ảnh của tác phẩm (03 bộ đĩa chụp hình giao diện của phần mềm)

- Nội dung của tác phẩm (03 bộ đĩa chép Code của chương trình phần mềm)

- 02 bản in thể hiện toàn bộ nội dung của phần mềm gồm hình ảnh và nội dung (đóng thành tập) 

b) Bản sao công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản);  

c) Tên đầy đủ, bút danh (nếu có) của tác giả/các tác giả; địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các tác giả, công ty.  

d) Bản so chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả(02 bản sao công chứng ) 

e) Hồ sơ đăng ký (theo mẫu của HOÀNG KIM LONG) 

Trường hợp tác giả/đồng tác giả do thuê ngoài:

Ngoài các tài liệu nêu trên, Quý Công ty cần cung cấp cho chúng tôi tài liệu sau: 

- 02 bản Hợp đồng thuê thiết kế, kèm theo các thông tin cá nhân về tác giả/đồng tác giả thiết kế. 

2. CÁC CÔNG VIỆC HOÀNG KIM LONG THỰC HIỆN: 

2.1. Thiết lập hồ sơ đăng ký Quyền phần mềm:

- Lập Tờ khai đăng ký Quyền phần mềm.

- Lập Hợp đồng chuyển nhượng/Tuyên bố quyền tác giả.

- In Giao diện và Code đăng ký 

2.2. Tiến hành Đăng ký Quyền phần mềm:

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký Quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả Việt Nam.

- Theo dõi tiến trình công việc cho đến khi cấp giấy chứng nhận Quyền tác giả.

- Đại diện khách hàng nhận giấy chứng nhận tại Cục Bản Quyền Tác Giả Việt Nam.

- Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận Quyền tác giả là 50 năm và có giá trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Lượt xem: 4442